Đảng bộ Than Quang Hanh: tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 2017

Đảng bộ Than Quang Hanh: tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 2017.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuy còn gặp nhiều khó khăn chung của toàn ngành Than, song dưới sự lãnh đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ, với tinh thần Kỷ luật và Đồng tâm € của thợ mỏ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động Công ty than Quang Hanh đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra năm 2016.

Tổng kết năm 2016, Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn: Trong sạch, Vững mạnh€ (TSVM), có 22 chi bộ đạt (TSVM), trong đó 05 chi bộ đạt (TSVM) tiêu biểu; 18 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Có 71 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 449 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 39 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm qua, Đảng bộ Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận năm 2016; ban hành Nghị quyết và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, CNVC và người lao động, đặc biệt trong sắp xếp, cơ cấu lại lao động khi triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu theo quy định. Đã kết nạp được 24 đảng viên mới, công nhận 31 đảng viên chính thức, 33 đồng chí được vinh dự nhận thẻ đảng và 02 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III. Phát huy thành tích đạt được năm 2016, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017; tập trung thực hiện thành công đề án tái cơ cấu của Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020 đi đôi với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững sự tăng trưởng bền vững của Công ty. Điều hành sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2016.

Tập trung đẩy mạnh việc khắc phục, hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến€, “tự chuyển hóa€ trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao đời sống người lao động. Giảm thiểu tai nạn lao động, làm tốt công tác môi trường, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2017, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Minh Hải

Phản hồi