Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2018

Để việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 trong TKV được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

(Ảnh minh hoạ)

Với chủ đề nâng cao công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Ngày Pháp luật năm nay sẽ được các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 1-30/11/2018, tập trung cao điểm trong tuần từ ngày 5-9/11/2018.

Các đơn vị có thể tổ chức hưởng ứng dưới nhiều hình thức như hưởng ứng hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, toạ đàm, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây xây dựng, thi hành, phổ biến pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Song song đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hoá); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận…

Được biết, trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong TKV đã luôn quan tâm, hưởng ứng tinh thần Ngày Pháp luật thông qua những hoạt động kỷ niệm phong phú, có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của công dân về tính thượng tôn pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của người lao động trong Tập đoàn.

Phản hồi