Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính: Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập…