Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo mời chào hàng cạnh tranh dịch vụ sửa chữa Vì chống thép thu hồi phục vụ sản xuất năm 2024.

Chi tiết theo File kèm theo.CamScanner 17-01-24 07.47

Phản hồi