Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng

Công ty Than Quang Hanh – TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và mời hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa 20 máy bắn mìn phòng nổ mã hiệu HZK – 100/0.2A.

Chi tiết theo File: 7639.TB.VQHC

Phản hồi